LBR Dental

 

LBR Dental & Implant Center Madhapur

#201, Apurupa Kushi,

Plot No. 45&46, Kavuri Hills,

Madhapur, Adjacent to Madhapur Police Station,

Sri Rama Colony, Madhapur,

Hyderabad, Telangana 500033